TRA CỨU TRÚNG TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY TRIỆU TẬP NHẬP HỌC

Nhập CMT:

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Kết quả xét tuyển