Công nghệ chế tạo máy

03/04/2018 07:00:00 10022

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo ngành Chế tạo máy đào tạo cán bộ công nghệ có năng lực trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí, quản lý và giám sát sản xuất tại phân xưởng, kinh doanh sản phẩm cơ khí.

   Sinh viên ngành Chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản về toán, khoa học tự nhiên đáp ứng cho tiếp thu, chứng minh và vận dụng trong quá trình thiết kế, chế tạo, bảo trì và quản lý sản xuất trong chế tạo cơ khí; đáp ứng khả năng học tập nâng cao trình độ; Có kiến thức cơ sở và ngành công nghệ chế tạo máy: quá trình vật lý của gia công chế tạo, hệ thống sản xuất, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, nhận định, phân tích, chứng minh và giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp; Có kiến thức về kỹ năng cá nhân, giao tiếp, nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa ngôn ngữ; Có kiến thức về kinh tế, chính trị, khoa học xã hội nhân văn, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

    Sinh viên ngành Công nghệ Chế tạo máy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có kỹ năng giải thích và chứng minh được nguyên lý để mô hình hóa quá trình chế tạo cơ khí và hệ cơ khí; Tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới); Lập được giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí; Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; Xây dựng văn bản thu thập dữ liệu, hồ sơ quản lý kỹ thuật; Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chế tạo; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc; Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, thuyết trình và làm việc theo nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc đa ngành, đa văn hóa và đa quốc gia.

   Sinh viên ngành Công nghệ Chế tạo máy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt; Luôn học tập, nâng cao trình độ; Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, có kỹ năng làm việc theo nhóm.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cử nhân Công nghệ Chế tạo máy có thể đảm nhận công việc thiết kế, triển khai công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế; phòng công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trong nhà máy, phân xưởng hoặc tại các cơ quan kinh doanh, làm các dịch vụ về trang thiết bị cơ khí cũng như các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.