Ngành Kế toán

20/01/2020 23:13:16 1102

1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

- Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

- Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

- Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

- Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp;

- Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

- Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

3. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Có thể có cơ hội học liên thông lên Đại học.