Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô - HaUI

29/05/2022 07:00:00 8761

Tên chương trình (Tiếng Việt)

: Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Ô tô

Tên chương trình (Tiếng Anh)

: Bachelor in Automotive Mechatronics Engineering Technology

Tên ngành

Mã ngành đào tạo

: Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Ô tô

: 7519005 (Dự kiến)

Trình độ đào tạo

: Đại học

Thời gian đào tạo

: 04 năm

Bằng tốt nghiệp

: Cử nhân

Loại hình đào tạo

: Chính quy, Vừa làm vừa học

Định hướng đào tạo

: Ứng dụng

Đơn vị giảng dạy

: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đơn vị cấp bằng

: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đơn vị quản lý chương trình

: Khoa Công nghệ Ô tô

1. Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo (PEO)

- Mục tiêu chung:

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kiến thức thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Ô tô: Phân tích, xây dựng, thiết kế hệ thống cơ điện tử ô tô; Có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ.    

          - Mục tiêu cụ thể:

 • PEO1: Người học có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật, học tập suốt đời.
 • PEO2: Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.
 • PEO3: Kỹ năng, năng lực: tư duy phản biện, phát hiện vấn đề; lập kế hoạch, điều phối; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; quản lý các nguồn lực; đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; làm việc nhóm; có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
 • PEO4: Người học có thái độ có tác phong làm việc chuyên nghiệp; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

1.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (SO)

Mã SO

Nội dung chuẩn đầu ra

Đối sánh với mục tiêu đào tạo cụ thể

PEO 1

PEO 2

PEO 3

PEO

4

SO1

Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

x

SO2

Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về toán và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực của công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

x

SO3

Có khả năng ứng dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

x

SO4

Có khả năng áp dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn sâu, rộng trong phạm vi của công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

x

SO5

Có khả năng áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

x

SO6

Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

x

SO7

Có khả năng đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, vận hành, khai thác trong lĩnh vực cơ điện tử ô tô.

x

SO8

Có khả năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; làm việc nhóm.

x

SO9

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

x

SO10

Có thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

x

SO11

Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

x

1.3. Tiêu chí đánh giá (PI)

Mã SO

Mã PI

Nội dung tiêu chí đánh giá

SO1

PI 1.1

Giải thích được các khái niệm, nguyên lý, quy luật cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật vào thực tiễn.

PI 1.2

Lập và thực hiện kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ/trách nhiệm đối với nghề nghiệp, môi trường và xã hội.

PI 1.3

Áp dụng được các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội để phát triển năng khiếu cá nhân.

SO2

PI 2.1

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực của công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

SO3

PI 3.1

Sử dụng máy tính thành thạo trong các kỹ năng soạn thảo, xử lý văn bản, xử lý bảng tính điện tử, tạo trình chiếu cũng như khai thác thông tin trên Internet.

PI 3.2

Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành.

SO4

PI 4.1

Áp dụng được các kiến thức lý thuyết cơ sở ngành trong việc giải quyết các vấn đề của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

PI 4.2

Áp dụng được các kiến thức chuyên ngành trong việc giải quyết các vấn đề của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

SO5

PI 5.1

Thành lập nhóm làm việc để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực cơ điện tử tử ô tô.

PI 5.2

Triển khai hiệu quả kế hoạch làm việc nhóm và đóng góp vào công việc nhóm để đáp ứng các vấn đề trong thiết kế, vận hành, khai thác hệ thống cơ điện tử trên ô tô.

PI 5.3

Điều phối nhóm làm việc hiệu quả với vai trò là người đứng đầu

SO6

PI 6.1

Phát hiện được các vấn đề trong quá trình học tập và nghiên cứu

PI 6.2

Đưa ra được các biện pháp khắc phục vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

PI 6.3

Áp dụng các kỹ năng và công cụ hiện đại về công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

PI 6.4

Thiết kế được các cụm hoặc hệ thống đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

SO7

PI 7.1

Phân tích được kết quả của hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

PI 7.2

Xây dựng được phương án cải thiện hiệu quả các hoạt động một cách hiệu quả

SO8

PI 8.1

Thuyết trình được chủ đề hoặc vấn đề  trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô 

PI 8.2

Giải đáp được các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô tại nơi làm việc hay nhóm làm việc

SO9

PI 9.1

Viết và diễn giải được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v...;

PI 9.2

Xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó

PI 9.3

Mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình

SO10

PI 10.1

Tác phong làm việc chuyên nghiệp

SO11

PI 11.1

Đưa ra được kết luận về chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân

PI 11.2

Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong nhóm hay trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

1.4. Cơ hội việc làm

Triển vọng nghề nghiệp Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại:

 • Các doanh nghiệp công nghiệp ô tô hàng đầu Việt Nam như Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Thaco, VinFast, Ford Việt Nam, Piaggio, Huyndai-Kefico...
 • Các trung tâm R&D liên quan tới phương tiện thông minh, phát triển xe điện và xe tự hành...
 • Các trường đại học, Viện nghiên cứu.

Vị trí công việc:

 • Cán bộ lãnh đạo/Cán bộ thiết kế tại các phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và phát triển, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điều khiển tự động, phương tiện thông minh, xe điện và xe tự hành;
 • Cán bộ lãnh đạo/ Cán bộ vận hành và giám sát hệ thống;
 • Cán bộ lãnh đạo/ Cán bộ sản xuất, quản lý phương tiện, nguồn động lực và thiết bị - xe chuyên dụng;
 • Cố vấn dịch vụ/Giám đốc dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;
 • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng thuộc khối ngành Cơ khí động lực;
 • Nghiên cứu viên tại các các trường đại học, viện nghiên cứu;

2. Khối lượng giáo dục toàn khoá (tính bằng tín chỉ):

142 tín chỉ (Chưa bao gồm các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh).

3. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

5. Thang điểm

Thang điểm chữ, thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.