marketing-2021

Marketing (2021)

10/03/2021 14:54:48 10789

Nghiên cứu thị trường, khách hàng và môi trường kinh doanh: quy trình thiết kế, triển khai thực hiện một dự án nghiên cứu marketing nhằm cung cấp thông tin cần thiết để ra các quyết định của nhà quản trị marketing; Phân tích được cơ sở hành vi của khách hàng và cách thức tìm kiếm, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng;

tai-chinh-ngan-hang-2021

Tài chính ngân hàng (2021)

10/03/2021 15:11:23 6434

Có kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý, kiến thức chung về tài chính, tiền tệ, ngân hàng; Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động huy động vốn; hoạt động tín dụng, đầu tư và cung cấp dịch vụ; hoạt động quản trị rủi ro và quản trị ngân hàng (đối với chuyên ngành Tài chính ngân hàng). Có kiến thức chuyên sâu về quản lý vốn, nguồn vốn, quyết định đầu tư, quyết định phân chia lợi nhuận (đối với chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)

ke-toan--2021

Kế toán (2021)

10/03/2021 15:14:45 8802

Có hiểu biết chuyên sâu về kiến thức cơ sở ngành kế toán (như kinh tế học, marketing, thống kê, tài chính, pháp luật kinh doanh...), tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các thay đổi của mô hình quản lý và môi trưởng kinh doanh

kiem-toan-2021

Kiểm toán (2021)

10/03/2021 15:17:13 4333

Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán để lập và mô tả được các báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; phân tích được các vấn đề cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp; Vận dụng, phân tích và đánh giá được một số vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực kế toán kiểm toán của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; phân tích, đánh giá được qui trình kế toán của một tổ chức kinh tế

quan-tri-nhan-luc-2021

Quản trị nhân lực (2021)

11/03/2021 14:34:10 7635

Hiểu về hoạch định và thu hút nguồn nhân lực: Đánh giá mối quan hệ cung – cầu trên thị trường lao động và xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực và sắp xếp bố trí nguồn nhân lực trong tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tổ chức. Hiểu và vận dụng kiến thức đào tạo và phát triển nhân lực: Quy trình phân tích công việc, quy trình xây dựng chương trình đào tạo nhân viên, hiểu biết phương pháp tạo dựng tổ chức học tập, quản trị tri thức, phát triển cá nhân và tổ chức.

quan-tri-van-phong--2021

Quản trị văn phòng (2021)

11/03/2021 14:35:12 5785

Sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản trị học và kiến thức về quản trị văn phòng, quản trị, tổ chức sự kiện; Nắm vững nghiệp vụ công tác văn phòng; Hiểu về pháp luật, về tâm lý học quản lý, về hệ thống quản lý hành chính Nhà nước và quản lý điều hành văn phòng trong các cơ quan, tổ chức.

khoa-hoc-may-tinh-2021

Khoa học máy tính (2021)

12/03/2021 12:11:56 8495

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;Có kiến thức cơ sở ngành: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu

mang-may-tinh-va-truyen-thong-du-lieu-2021

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (2021)

11/03/2021 14:36:50 5668

Có kiến thức cơ bản, hệ thống trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; Có kiến thức tốt về kiến thức cơ sở ngành gồm: Kỹ thuật điện tử tương tự, kỹ thuật xung – số, kỹ thuật đo lường, cơ sở lý thuyết truyền tin, kỹ thuật truyền dẫn, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ thống viễn thông, kỹ thuật trường điện từ và siêu cao tần.

ky-thuat-phan-mem--2021

Kỹ thuật phần mềm (2021)

11/03/2021 14:37:53 9010

Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kiến thức thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến quy trình sản xuất phần mềm: phân tích, thiết kế, phát triển, đảm bảo chất lượng trong ngành Công nghiệp phần mềm

he-thong-thong-tin-2021

Hệ thống thông tin (2021)

11/03/2021 14:41:57 5025

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; Có kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu…