kiem-toan-2021

Kiểm toán (2021)

17/02/2020 07:00:00 6142

Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán để lập và mô tả được các báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; phân tích được các vấn đề cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp; Vận dụng, phân tích và đánh giá được một số vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực kế toán kiểm toán của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; phân tích, đánh giá được qui trình kế toán của một tổ chức kinh tế

ke-toan--2021

Kế toán (2021)

17/02/2020 07:00:00 11212

Có hiểu biết chuyên sâu về kiến thức cơ sở ngành kế toán (như kinh tế học, marketing, thống kê, tài chính, pháp luật kinh doanh...), tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các thay đổi của mô hình quản lý và môi trưởng kinh doanh

tai-chinh-ngan-hang-2021

Tài chính ngân hàng (2021)

17/02/2020 07:00:00 8760

Có kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý, kiến thức chung về tài chính, tiền tệ, ngân hàng; Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động huy động vốn; hoạt động tín dụng, đầu tư và cung cấp dịch vụ; hoạt động quản trị rủi ro và quản trị ngân hàng (đối với chuyên ngành Tài chính ngân hàng). Có kiến thức chuyên sâu về quản lý vốn, nguồn vốn, quyết định đầu tư, quyết định phân chia lợi nhuận (đối với chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)

marketing-2021

Marketing (2021)

17/02/2020 07:00:00 13303

Nghiên cứu thị trường, khách hàng và môi trường kinh doanh: quy trình thiết kế, triển khai thực hiện một dự án nghiên cứu marketing nhằm cung cấp thông tin cần thiết để ra các quyết định của nhà quản trị marketing; Phân tích được cơ sở hành vi của khách hàng và cách thức tìm kiếm, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng;

quan-tri-kinh-doanh-2021

Quản trị kinh doanh (2021)

17/02/2020 07:00:00 17885

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh như khởi sự kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị marketing…Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn