Hướng dẫn đăng ký xét tuyển và nhập học đại học chính quy năm 2019

20/09/2020 20:50:38 8476

Cách tính điểm xét tuyển như sau:

+  Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 Điểm Tiếng Anh)/4*3  + Điểm ưu tiên  khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng 

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)/4*3 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng 

+ Đối với các ngành khác:

ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng 

Ghi chú: Năm 2019 sẽ không làm tròn điểm.