Ngành Công nghệ đa phượng tiện - HaUI

29/05/2022 07:00:00 3531

Tên chương trình   : CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Trình độ đào tạo    : Đại học

Ngành đào tạo       : CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Mã ngành đào tạo  : 7489001 (Dự kiến)

Loại hình đào tạo   : Chính quy, vừa làm vừa học

1. Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu chung

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kiến thức thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến công nghệ đa phương tiện và công nghệ thông tin: phân tích, thiết kế, xây dựng sản phẩm tích hợp đa phương tiện; Có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ.

b. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ đa phương tiện:

PEO1: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị: có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

PEO2: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

PEO3: Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở của ngành học công nghệ đa phương tiện bao gồm kỹ thuật xử lý dữ liệu đa phương tiện và dữ liệu truyền thông, thiết kế đa phương tiện, lập trình tích hợp các thành phần đa phương tiện.

PEO4: Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực đa phương tiện: Thiết kế các sản phẩm đa phương tiện; Tích hợp các tài nguyên đa phương tiện; Phát triển sản phẩm phần mềm sử dụng tài nguyên đa phương tiện.

PEO5: Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

1.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

TT

Chuẩn đầu ra

Mục tiêu đào tạo

PEO1

PEO2

PEO3

PEO4

PEO5

SO1

Phân tích được một vấn đề điện toán phức tạp, áp dụng các nguyên lý điện toán và các lĩnh vực liên quan khác để xác định giải pháp.

x

x

x

SO2

Thiết kế, triển khai và đánh giá được một giải pháp sử dụng công nghệ đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông để đáp ứng yêu cầu xác định.

x

x

SO3

Giao tiếp hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau.

x

x

SO4

Làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

x

SO5

Thiết kế, triển khai, đánh giá phần mềm đáp ứng các yêu cầu điện toán cho trước bằng các công cụ và kỹ thuật của công nghệ thông tin.

x

x

SO6

Nhận thức được về trách nhiệm nghề nghiệp, đánh giá được sự phù hợp của các hoạt động chuyên môn với các quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức.

x

x

SO7

Có khả năng học tập suốt đời; có nhận thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật và sử dụng ngoại ngữ.

x

x

1.3. Tiêu chí đánh giá

Mã CĐR

Mã PI

Nội dung tiêu chí đánh giá

SO 1

PI 1.1

Phân tích được một số bài toán tính toán phức tạp.

PI 1.2

Vận dụng được các nguyên lý tính toán và các chuyên ngành liên quan khác để xác định giải pháp cho các vấn đề điện toán phức tạp.

SO 2

PI 2.1

Xây dựng được sản phẩm đa phương tiện đáp ứng yêu cầu cho trước sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

PI 2.2

Triển khai được các giải pháp truyền thông đáp ứng yêu cầu cho trước sử dụng sản phẩm đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông.

PI 2.3

Đánh giá được giải pháp công nghệ đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu xác định.

SO 3

PI 3.1

Viết được báo cáo kỹ thuật.

PI 3.2

Chuẩn bị và trình bày được bài thuyết trình.

PI 3.3

Giao tiếp bằng văn bản, lời nói trong môi trường làm việc phi kỹ thuật.

SO 4

PI 4.1

Thiết lập được mục tiêu, các quy tắc và kế hoạch hoạt động nhóm.

PI 4.2

Thể hiện được vai trò, nhiệm vụ và khả năng phối hợp trong hoạt động nhóm.

SO 5

PI 5.1

Thiết kế được sản phẩm phần mềm có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện.

PI 5.2

Triển khai được sản phẩm phần mềm có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện.

PI 5.3

Đánh giá được sản phẩm phần mềm có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện.

SO 6

PI 6.1

Nhận định được trách nhiệm nghề nghiệp trong thực hành điện toán dựa trên các nguyên tắc pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

PI 6.2

Đánh giá được các tình huống trong thực hành điện toán dựa trên các nguyên tắc pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

SO7

PI 7.1

Lập và thực hiện kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trách nhiệm đối với nghề nghiệp, môi trường và xã hội.

PI 7.2

Áp dụng được các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội để phát triển năng khiếu cá nhân.

PI 7.3

Giải thích được các khái niệm, nguyên lý, quy luật cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật.

PI 7.4

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ trung cấp bậc 3/6 (tương ứng với B1 khung Châu Âu).

1.4. Cơ hội việc làm

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân Công nghệ đa phương tiện có thể công tác, làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, cung cấp nội dung số, sản xuất game, …

- Các công ty truyền thông, thiết kế quảng cáo, điện ảnh, truyền hình, …

- Các công ty kinh doanh dịch vụ và các sản phẩm CNTT.

- Bộ phận truyền thông của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, …

- Bộ thông tin truyền thông, đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí, …

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm tích hợp công nghệ đa phương tiện.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng tín chỉ):      

152,5 tín chỉ (TC) (Bao gồm cả 8,5TC các học phần Giáo dục quốc phòng an ninh và 4TC các học phần Giáo dục thể chất)

5. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.(Tuyển sinh khối: A00, A01)

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

7. Thang điểm

Thang điểm chữ, thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.