Ngành Kế toán

20/01/2020 21:26:35 432

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo cử nhân kế toán với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xác hội. Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin kế toán hiệu quả; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu, tự bổ sung, cập nhật kiến thức theo yêu cầu công việc. Đặc biệt sinh viên được trang bị và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán như tính trung thực, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm thực hiện với công việc được giao và có trách nhiệm xã hội.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Trong quá trình học tập sinh viên được thường xuyên thực hành các công việc thực tế công tác kế toán tại các phòng thực hành, giúp sinh viên có thể giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh ngay trong quá trình đào tạo. Ngoài ra sinh viên định kỳ được tham gia các khóa huấn luyện về kỹ năng nghề nghiệp, tọa đàm, trao đổi với tổ chức nghề nghiệp và đi thực tế, thực tập tại các đơn vị.

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc trong các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế. Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán, kiểm toán tại các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

Kế toán

Dịch vụ tư vấn

Kế toán doanh nghiệp (kế toán tài chính, Kế toán quản trị)

Kế toán khu vực công

Kế toán thuế

Kế toán Ngân hàng và các tổ chức tài chính

Kế toán đơn vị đặc thù

Trợ lý cho các công ty kiểm toán

Tư vấn Kế toán-Tài chính

Tư vấn Kế toán-Thuế

Tư vấn Hệ thống kiểm soát

Giảng dạy và nghiên cứu