Ngành Kiểm toán

25/05/2019 02:22:16 159

GIỚI THIỆU

Việt Nam đang trong qua trình hội nhập sâu rộng, Nhu cầu cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn định giá, thuế,..ngày càng cao. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường chứng khoán, vấn đề minh bạch công bố thông tin kế toán trong các Báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự xác nhận của kiểm toán viên đối với công ty Niêm yết và các công ty đại chúng. Do đó nhu cầu nhân lực kiểm toán rất lớn đặc biệt là nhân lực trình độ đại học có kiến thức chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiểm toán có thể làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập, các vị trí kế toán, tài chính, thuế thuộc các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài, các đơn vị Kiểm toán Nhà nước.

Chương trình đào tạo cử nhân kiểm toán với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xác hội. Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kiểm toán, kế toán, thiết lập kế hoạch và triển khai quy trình kiểm toán hiệu quả; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu, tự bổ sung, cập nhật kiến thức theo yêu cầu công việc. Đặc biệt sinh viên được trang bị và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán như tính trung thực, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm thực hiện với công việc được giao và có trách nhiệm xã hội.

Trong quá trình học tập sinh viên được thường xuyên thực hành các công việc thực tế kiểm toán tại các phòng thực hành, giúp sinh viên có thể giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh ngay trong quá trình đào tạo. Ngoài ra sinh viên định kỳ được tham gia các khóa huấn luyện về kỹ năng nghề nghiệp, tọa đàm, trao đổi với tổ chức nghề nghiệp và đi thực tế, thực tập tại các công ty kiểm toán.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc trong các bộ phận trong công ty kiểm toán tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kiểm toán, kế toán tại các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán, kế toán.

Kiểm toán

Dịch vụ tư vấn

Kiểm toán độc lập

Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ

Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán Nhà nước

Kế toán trong các doanh nghiệp, khu vực công và các Ngân hàng, tổ chức tài chính

Tư vấn Kế toán-Tài chính

Tư vấn Kế toán-Thuế

Tư vấn Hệ thống kiểm soát

Giảng dạy và nghiên cứu