Đăng ký xét tuyển trực tuyến

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN CÁC PHƯƠNG THỨC 2, 4, 5, 6

(Thời gian đăng ký từ ngày 05/5/2023 đến ngày 16/06/2023)