Đại học Công nghiệp Hà Nội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội

17/03/2024 04:00:00 1502

Sáng 17/3/2024, Báo tui tr phi hp các Trường Đại hc t chc Ngày Hi tư vn Tuyn sinh - Hướng nghip ti Đại hc Bách Khoa Hà Ni, trên 10.000 hc sinh trên địa bàn thành ph Hà Ni và các tnh lân cn đã tham gia ngày hi. Hàng nghìn hc sinh thăm quan gian tư vn ca Đại hc Công nghip Hà Ni, tìm hiu thông tin tuyn sinh ca Trường và mong mun được tr thành sinh viên ca Đại hc Công nghip Hà Ni.

Năm 2024 Trường Đại hc Công nghip tuyn sinh 7650 ch tiêu vi 52 ngành/chương trình đào to s dng 6 phương thc xét tuyn gm: Xét tuyn thng; xét tuyn thí sinh đot gii hc sinh gii cp tnh/thành ph, thí sinh có chng ch quc tế; xét tuyn theo đim thi tt nghip THPT năm 2024; xét tuyn da trên kết qu hc tp bc hc THPT; xét tuyn theo đim thi đánh giá năng lc ca ĐHQG Hà Ni, thi đánh giá tư duy ca ĐH Bách khoa Hà Ni t chc năm 2024. Trường ĐH Công nghip Hà Ni d kiến cp hc bng cho sinh viên có kết qu xét tuyn đầu vào xut sc vi s tin khong 2 t đồng; hc bng cho sinh viên có thành tích hc tp xut sc khong 10 t đồng; ngoài ra còn có các loi hc bng doanh nghip vi s tin khong 30 t đồng.

Một số hình ảnh trong buổi tư vấn:

\